When in doubt, wear Black
When in doubt, wear Black
+
+
+
+
thomasbukoass:

Johannes Niermann in Weapon of Choice for Fendi AW 2014 (x)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+